מבוא להסתברות לתלמידי סטטיסטיקה
סמסטר א' תשע"ח


 
תוכן הקורס
מושג הקבוצה, יחסים ופעולות בין קבוצות, קומבינטוריקה, עקרון הכפל, מדגמים סדורים ולא סדורים, מרחבי הסתברות סימטריים, הסתברות איחוד מאורעות, הסתברות מותנה, נוסחת הכפל, הסתברות שלמה, נוסחת בייס, מאורעות בלתי תלויים, משתנים מקריים חד-ממדיים ודו-ממדיים, משתנים בלתי תלויים, התפלגויות מיוחדות, תוחלת ושונות של משתנים מקריים ותכונותיהם, שונות משותפת, שונות סכום משתנים מקריים, מקדם המתאם ומשתנים בלתי מתואמים, חסמים על הסתברויות, החוק החלש, התפלגויות רציפות, ההתפלגות הנורמלית, משפט הגבול המרכזי.
שימו לב שהחל משנת תשע"ז נוספים לקורס נושאים שלא נלמדו בעבר:
החוק החלש, התפלגויות רציפות, התפלגות נורמלית, משפט הגבול המרכזי.מטלות הקורס
ציון הקורס יקבע על-פי הבחינה.
מידי שבוע יתפרסם באתר הקורס תרגיל בית שנותן נבות.
פתירת תרגילים היא חיונית ללימוד הקורס. יש חובת הגשה של התרגילים.
כדי להיות רשאי לגשת לבחינה, על תלמיד להגיש לפחות 6 פעמים תרגיל.